Gianduia amara

INGREDIENTI    
Miscela base (creme) g 4.000
JOYPASTE GIANDUIA AMARA g 400
Latte g 160
TOTALE g 4.560

Aggiungere tutti gli ingredienti alla miscela base, mixare con mixer ad immersione e mantecare.